HRT 1

HRT 1

Watch HRT 1 online from Croatia without cable TV or satellite?
You no longer need a cable TV subscription to watch. You can now use our service stream without having cable TV or satellite subscription. You can even watch on your TV! This is the best way for you to watch television online.

Watch HRT 1 online

 Posted on November 2, 2015, and last modified on 1 month ago.

8
4 users
51
42
31
20
10

Advertising

HRT 1

Croatian Radio and Television (HRT) is a legal entity having the status of a public institution. The activity, function, and content of public services, financing, management, supervision, and operation shall be regulated by the Croatian Broadcasting Act and the regulations adopted thereunder. The founder of Croatian Radio and Television is the Republic of Croatia, and the founding rights are exercised by the Government of the Republic of Croatia.

The Croatian Broadcasting Company performs the activity of providing public broadcasting services, and the Republic of Croatia provides it with independent and independent financing in accordance with the Law on Croatian Broadcasting and the rules on state aid for public broadcasting services.

In the performance of its activities, Croatian Radio and Television is independent of any political influence or commercial interest. The provisions of the Electronic Media Act also apply to Croatian Radio and Television.

The bodies of the Croatian Radio and Television are HRT Director-General, HRT Directorate, HRT Supervisory Board and HRT Program Council.

Croatian Radio and Television has three national radio stations (First Program of Croatian Radio (HRT - HR 1), Second Program of Croatian Radio (HRT - HR 2) and Third Program of Croatian Radio (HRT - HR 3)), eight regional radio stations (HRT - Radio Dubrovnik, HRT - Radio Knin, HRT - Radio Osijek, HRT - Radio Pula, HRT - Radio Rijeka, HRT - Radio Sljeme, HRT - Radio Split, HRT - Radio Zadar) and eight regional centers, four terrestrial television programs (First program of Croatian Television ( HRT - HTV 1), the Second Program of Croatian Television (HRT - HTV 2), the Third Program of Croatian Television (HRT - HTV 3) and the Fourth Program of Croatian Television (HRT - HTV 4). Since 1997, the national radio and television programs of Croatian Radio and Television have also been broadcast in digital technology via satellite throughout Europe.

Two international programs, the HRT program - Voice of Croatia and the program for expatriates on the Fourth Program of Croatian Television (HRT - HTV 4), are available via satellite throughout Europe and through the multimedia service HRTi worldwide.

In his part of Croatian Radio and Television other than television, radio and Internet portal has and the Symphony Orchestra of HRT, the Jazz Orchestra of HRT Tamburitza orchestra HRT and HRT Choir. The HRT Symphony Orchestra has become a deserving promoter of Croatian culture in the world.

The HRT Jazz Orchestra has been operating continuously for over 60 years, a rarity on a global scale in the history of large orchestras. The HRT Tamburitza Orchestra plays a very important role in promoting Croatia's musical and cultural recognition in the world. The HRT Choir pays particular attention to nurturing Croatia's musical heritage.

On May 25, 2012, the television program archive, the radio program archive and a collection of music production notes were given the status of cultural property, which, from another aspect, shows the size and value of Croatian Radio and Television.

Croatian Broadcasting Company is a full member of the European Union Broadcasting Union (EBU) - indirectly since the founding of the Union in 1950, and directly after the independence of the Republic of Croatia since January 1, 1993. EBU (European Broadcasting Union, Union Europeenne de Radio-Television) association of public national media organizations in the world. It has 74 active members in 56 countries in Europe and 35 associate members worldwide.

O HRT-u

Hrvatska radiotelevizija (HRT) pravna je osoba koja ima status javne ustanove. Djelatnost, funkcija i sadržaj javnih usluga, financiranje, upravljanje, nadzor i način rada uređuju se Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i propisima donesenim na temelju toga Zakona. Osnivač Hrvatske radiotelevizije jest Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Hrvatska radiotelevizija obavlja djelatnost pružanja javnih radiodifuzijskih usluga te joj Republika Hrvatska za to osigurava samostalno i neovisno financiranje sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji i pravilima o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge.

U obavljanju svoje djelatnosti Hrvatska radiotelevizija neovisna je o svakome političkom utjecaju i komercijalnom interesu. Na Hrvatsku radioteleviziju primjenjuju se i odredbe Zakona o elektroničkim medijima.

Tijela Hrvatske radiotelevizije su: Glavni ravnatelj HRT-a, Ravnateljstvo HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i Programsko vijeće HRT-a.

Hrvatska radiotelevizija ima tri nacionalne radiopostaje (Prvi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 1), Drugi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) i Treći program Hrvatskoga radija (HRT – HR 3)), osam regionalnih radiopostaja (HRT – Radio Dubrovnik, HRT – Radio Knin, HRT – Radio Osijek, HRT – Radio Pula, HRT – Radio Rijeka, HRT – Radio Sljeme, HRT – Radio Split, HRT – Radio Zadar) i osam regionalnih centara, četiri zemaljska televizijska programa (Prvi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 1), Drugi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 2), Treći program Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) i Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4)). Od 1997. nacionalni radijski i televizijski programi Hrvatske radiotelevizije također se emitiraju u digitalnoj tehnici preko satelita za cijelu Europu.

Dva međunarodna programa, program HRT – Glas Hrvatske i program za iseljenike na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4), dostupni su putem satelita u cijeloj Europi, a putem multimedijske usluge HRTi u cijelome svijetu.

U svojemu sastavu Hrvatska radiotelevizija osim televizije, radija i internetskoga  portala ima i Simfonijski orkestar HRT-a, Jazz orkestar HRT-a, Tamburaški orkestar HRT-a i Zbor HRT-a. Simfonijski orkestar HRT-a postao je zaslužni promicatelj hrvatske kulture u svijetu. Jazz orkestar HRT-a  djeluje bez prekida već više od 60 godina, što je rijetkost u svjetskim razmjerima u povijesti velikih orkestara. Tamburaški orkestar HRT-a ima vrlo važnu ulogu u promicanju glazbene i kulturne prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu. Zbor HRT-a osobitu pozornost posvećuje njegovanju hrvatske glazbene baštine.

25. svibnja 2012. arhiva televizijskoga programa, arhiva radijskoga programa i zbirka notnih zapisa glazbene proizvodnje dobili su status kulturnoga dobra, što s još jednog aspekta pokazuje veličinu i vrijednost Hrvatske radiotelevizije.

Hrvatska radiotelevizija punopravni je član Europske unije radiotelevizija (EBU) – posredno od samoga osnutka Unije 1950. godine, a izravno nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, od 1. siječnja 1993. EBU (European Broadcasting Union, Union Europeenne de Radio-Television) najveća je profesionalna udruga javnih nacionalnih medijskih organizacija na svijetu. Ima 74 aktivna člana u 56 zemalja Europe i 35 pridruženih članova širom svijeta.


Top